НАДІЯ 2000
Енергетика Постачання газу Хімічна продукція Лісопродукція Контакти На головну

НАДІЯ 2000ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ КІНЦЕВИМ СПОЖИВАЧАМ
 • Постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між постачальником та споживачем, який укладається відповідно до вимог Правил постачання природного газу, та після включення споживача до Реєстру споживачів постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у відповідному розрахунковому періоді в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи. Постачальник не має права реєструвати споживача у власному Реєстрі споживачів постачальника у розрахунковому періоді, не погодженому зі споживачем.
 • За відсутності у споживача діючого постачальника (тобто в ситуації, коли споживач не включений до Реєстру споживачів будь-якого постачальника) у відповідному розрахунковому періоді споживач не має права здійснювати відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.
 • Згідно договору постачання природного газу постачальник зобов’язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.
 • Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, окрім випадків, передбачених законодавством України.
 • З метою недопущення постачальником небалансу між обсягами природного газу, поданими ним у газотранспортну систему для потреб своїх споживачів, та обсягами природного газу, відібраними/спожитими його споживачами, у договорі постачання природного газу за домовленістю сторін (споживача та постачальника) може бути визначена процедура передачі споживачем даних про фактичне споживання природного газу за попередню газову добу.
 • У разі передачі об’єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення орендованого об’єкта або його частини природним газом між орендарем та постачальником може бути укладений договір постачання природного газу.
 • У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов’язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем постачальника про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування природним газом споживач зобов’язаний здійснювати оплату спожитого об’єктами газоспоживання природного газу та інших платежів, виходячи з умов відповідних договорів. Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із споживачем, який звільняє приміщення.
 • Постачальник забезпечує споживача необхідними підтвердженими обсягами природного газу відповідно до умов договору постачання природного газу.
 • За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.
 • За умови дотримання споживачем умов договору постачання природного газу постачальник зобов’язаний забезпечити своєчасну реєстрацію споживача в Реєстрі споживачів постачальника (на інформаційній платформі Оператора ГТС) у відповідному розрахунковому періоді.
 • Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні заходи з боку постачальника, передбачені Правилами постачання природного газу, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.
 • Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу споживачем, використовуючи інформаційну платформу Оператора ГТС або інформацію споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті споживача.
 • Споживач та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу відповідно до умов договору постачання природного газу.
 • Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу споживачу його постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, споживач має компенсувати постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною вартості природного газу, визначеною договором постачання природного газу. При цьому постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу.


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА СПОЖИВАЧА

Постачальник має право:
 • отримувати від Споживача своєчасну оплату за поставлений природний газ відповідно до умов даного Договору;
 • контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
 • на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу, згідно з умовами цього Договору та відповідно до вимог Правил постачання природного газу;
 • на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу;
 • проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу;
 • на повну і достовірну щоденну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу;
 • отримувати відшкодування збитків від Споживача, що завдані Постачальнику у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
 • мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

Постачальник зобов'язаний:
 • постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених даним Договором та Додатковими угодами до нього, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
 • забезпечувати відповідно до вимог Кодексу ГТС своєчасну реєстрацію Споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання Споживачем укладеного із Постачальником Договору;
 • дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
 • надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну, порядок оплати за спожитий природний газ, про право Споживача вільно обирати постачальника та іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами;
 • відшкодовувати збитки, завдані Споживачу у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;
 • забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
 • дотримуватися умов цього Договору та Правил постачання природного газу, а також виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України.

Споживач зобов'язується:
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати поставлений природний газ, згідно з умовами цього Договору та Додаткових угод до нього;
 • в установленому порядку мати чинний договір розподілу/транспортування природного газу з Оператором ГРС/ГТС, що вказані в Специфікації до Договору;
 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу згідно Правил постачання природного газу, в обсягах та на умовах, визначених цим Договором та Додатковими угодами до нього, та не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
  • порушення строків оплати за цим Договором на постачання природного газу;
  • відсутності Споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;
  • перевищення споживання замовленого обсягу природного газу без узгодження з Постачальником;
  • інших випадках, передбачених Правилами постачання природного газу та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.
  В іншому разі до Споживача можуть бути застосовані відповідні заходи з боку Постачальника, передбачені цим Договором та Правилами постачання природного газу, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.

 • своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних;
 • повідомляти Постачальника про планові обсяги споживання газу на наступну газову добу до 14:00 доби, що передує газовій добі споживання;
 • повідомляти Постачальника про зміни планових обсягів споживання газу протягом газової доби до 02:00 газової доби;
 • Надсилати Постачальнику до 05 (п’ятого) числа місяця, наступного за місяцем постачання, копію акту про фактичний об’єм природного газу;
 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
 • забезпечувати допуск представників Постачальника на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинними нормативно-правовими актами та/або цим Договором;
 • відшкодувати Постачальнику витрати за послуги щодобового балансування Оператора ГТС: у разі відхилення фактичного споживання від замовленого обсягу більше ніж ± 10 %, додатково сплачується сума у розмірі 10% від вартості шодобових обсягів відхилення, що виникли у зв’язку з невиконанням Споживачем своїх зобов’язань за даним Договором; дотримуватися умов цього Договору та Правил постачання природного газу, а також виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством України та цим Договором.

Споживач має право:
 • на отримання природного газу в обсягах, визначених цим Договором та Додатковими угодами до нього, за умови дотримання його умов;
 • на безкоштовне отримання інформації стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, про ціну природного газу та порядок оплати, про обсяги та інші показання власного споживання газу, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;
 • звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;
 • вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;
 • змінювати постачальника газу за умови:
  • письмового повідомлення про це Постачальника не пізніше ніж за 21 календарний день до дати зміни;
  • дотримання правил зміни постачальника, визначених цим Договором та чинним законодавством України, в т.ч. Правилами постачання природного газу;
  • відсутності у Споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед Постачальником.

  Якщо Споживач має намір змінити постачальника газу, він повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках за природний газ перед Постачальником за цим Договором (або, за умови згоди Постачальника - укласти з Постачальником графік реструктуризації заборгованості за природний газ, якого має дотримуватись) та підписати з Постачальником угоду про розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до Правил постачання природного газу.

  Повідомлення Споживачем Постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності.

 • у визначеному чинним законодавством порядку оскаржувати будь-які несанкціоновані чи неправомірні дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;
 • отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
 • мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.
  Зразок договору на постачання природного газу (завантажити).


ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Для врегулювання спірних питань (розбіжностей), прохання звертатися за адресою Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, за телефонами: (044) 233-67-60 (міський), +380671979607 (Київстар), +380938600459 (Лайф), або на електронну пошту: nadiya.2000@ukr.net

Відповідальна особа за врегулювання спорів (розбіжностей): директор Валькова Надія Станіславівна

Листування здійснюється на фактичну адресу: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256

Всі спори (розбіжності), які виникають між Постачальником та Споживачем пов’язані із укладенням, виконанням, зміною, припиненням дії Договору вирішуються шляхом переговорів.

У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

Переговори Сторін, звернення до Регулятора ринку природного газу не є заходами досудового врегулювання спорів та суперечок, та не позбавляють Сторін права звернутися до суду.

Порядок розгляду вказаних скарг Регулятором передбачений ст. 21 Закону України «ПроНаціональну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Переглянути Закон ...


НОРМАТИВНА БАЗА

  1. Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII Переглянути Закон ...

  2. Постанова НКРЕКП «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»
      від 30.09.2015 року №2493 Переглянути Закон ...

  3. Постанова НКРЕКП «Про затвердження Правил постачання природного газу»
      від 30.09.2015 року №2496 Переглянути Закон ...

  4. Постанова НКРЕКП «Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до
      певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу»
      від 30.09.2015 року №2495 Переглянути Закон ...

  5. Постанова НКРЕКП «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»
      від 30.09.2015 року №2494 Переглянути Закон ...

  6.Постанова "Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та
      постачання природного газу". Постанова НКРНЕКП від 21.07.2017 року №1156 Переглянути Закон ...      «З нами – в світле майбутнє!»     
КОНТАКТИ

  м. Київ, вул. Б.Хмельницького,
       буд.52, офіс 509

  +38 (044) 233-67-60

  +38 (067) 197-96-07

  +38 (097) 197-96-01

  +38 (093) 860-04-59

  nadiya.2000@ukr.net
Copyright © 2019 Limited liability company NADIYA 2000